Seznam referenc

Poslovno-stanovanjski objekti

 • Nadstrešnica CERO Sežana (2016)
 • Tehnološki park Ljubljana F13-3, 3. nadstropje-preureditev pisarn (2016)
 • Izgradnja makadamskega platoja Adria Terminali v Sežani (2016)
 • Poslovni prostor Inkubator Sežana (2016)
 • Stanovanjska hiša v Povirju (2016)
 • Seven Refractories – Ureditev prostorov novega laboratorija (2015)
 • Avtopralnica in trgovina Avto plus Sežana (2015)
 • Športni center Sežana – Bowling El Cubano (2015)
 • Obnova elekričnih inštalacij UE Koper (2015)
 • Obnova stanovanjske hiše v Žirjah pri Sežani (2015)
 • Turistična kmetija Smrekar, Grobišče pri Postojn – Objekt A (Apartmaji) (2015)
 • CPK d.d. – adaptacija Upravnega dela pisarn OBH Hrpelje (2015)
 • Obnova stanovanjske hiše v Belskem pri Postojni (2015)
 • Širitev proizvodnih prostorov podjetja IMAS Sežana (2014)
 • Turistična kmetija Smrekar, Grobišče pri Postojni-Objekt B (2014)
 • Ureditev električnega priključka za nove posovne prostore Terra RB Sežana (2014)
 • Hotel in Casino Safir, Sežana
 • Poslovni objekt Advansys
 • Proizvodni objekt mešalnica gotovih malt Baumit, Sežana
 • Vrstne hiše v novem naselju Divača
 • Proizvodna hala Seven Refractories, Divača
 • Večstanovanjski objekti v Borovnišnici (196 stanovanjskih enot z garažami)
 • Oskrbovana stanovanja Olmo Koper
 • Proizvodni objekt za predelavo kave v Sežani
 • Center za ravnanje z odpadki v Sežani
 • Ureditev prostorov za društvo VEZI v Štorjah
 • Vkopani zalogovnik za lesne sekance ob kotlarni doma v Črnem Vrhu
 • Upravna stavba Elektro Primorske v Sežani
 • Trgovski center Eurospin Kozina (2017)
 • Razširitev obstoječe hale Atech v Materiji (2017)
 • Ureditev garderobe in obnova sanitarij v skladišču Adria Terminali Sežana (2017)
 • Tehnološki park, Ljubljana (2017)
 • Avtopralnica Kozina (2017)
 • Prenova lokala Etna, Divača (2017)
 • Azilni dom Ljubljana (Vič) (2017)
 • Asfaltna baza Senožeče (2017)
 • Proizvodno skladiščni objekt Seven Refractories, Divača (2017)
 • Stanovanjska hiša, Dutovlje (2018)
 • Stanovanjska hiša, Tomaj (2018)
 • Poslovni objekt Kobex, Sežana (2018)
 • Novogradnja treh stanovanjskih dvojčkov, Lokev (2018)
 • Montažno skladiščni objekt Seven Refractories, Divača (2018-2019)
 • Servisni objekt Elektro Primorska, Koper (2019)
 • Depandanse Lipica (2019)
 • Večnamensko skladišče PGS v Sežani (2019)
 • Stanovanjski objekt Vila Krasna, Postojna (2019)
 • Stanovanjsko naselje Brinje Kozina, objekt SB6 (2020-2021)
 • Poslovno skladiščni objekt Zeleni Sistemi, Sežana (2021)
 • Večstanovanjska objekta Fluvio & Frigido, Ajdovščina (2021-2022)
 • Preureditev upravne stavbe na bivši CP Dane (2022)
 • Stanovanjska objekta v Divači-Dom na Krasu (2022)

Sončne elektrarne

 • Sončna elektrarna Jadran d.d., Sežana 50kW
 • Sončna elektrarna Distriest, Sežana 50kW
 • Sončna elektrarna Lesnina, Sežana 50kW
 • Sončna elektrarna Gradbena oskrba, Sežana 25kW
 • Sončna elektrarna Žipo, Lenart (4x 50kW)
 • Sončna elektrarna Športna dvorana OŠ Horjul
 • Sončna elektrarna PVC Nagode, Postojna 100kW
 • Sončna elektrarna SLOKAP, Sežana 48kW
 • Sončna elektrarna Sam Trans Senožeče 50kW
 • Sončna elektrarna Osnovna Šola Horjul 50kW
 • Sončna elektrarna vrtec Horjul 50kW
 • Sončna elektrarna Zasebna Hiša, Škofije 12kW
 • Sončna elektrarna Košaki tovarna mesnih izdelkov, Maribor 30kW
 • Sončna elektrarna na protihrupnem zidu na odseku hitre ceste H4, Vrtojba 168kW
 • Sončna elektrarna Montaže Robert Bekar, Merče 12kW

Javna razsvetljava

 • Varna pot v šolo, rekonstrukcija parkirišča ob Domu na Vidmu, Ilirska Bistrica (2016)
 • Javna razsvetljava – Materija (2016)
 • Ureditev platoja ob garderobah Stadiona Rajko Štolfa, Sežana (2016)
 • Ureditev talnih utripalcev v Pivki (2016)
 • Ureditev rekreacijskega parka v Livadah, Izola (2014)
 • Ureditev glavne ceste skozi območje naselja Seča (2014)
 • Park pod Bolnico Sežana (2014)
 • Ureditev parkirišč ob Kolodvorski ulici v Kopru (2014)
 • Rekonstrukcija trga osvoboditve Sežana (2014)
 • Rekonstrukcija Slemenske ceste v Hrvatinih (2014)
 • Ureditev talnih utripalcev na Tomšičevi ulici v Kopru (2014)
 • Ureditev prehoda za pešce na državni cesti Bertoki-Gračišče (2014)
 • Ureditev Trga 28. avgusta v Sežani (2013)
 • Stara cesta ob hotelu Triglav (2013)
 • Ureditev počivališča Bertot, odsek Dolnji Zemon-MP Jelšane
 • Ureditev grbine za umiritev prometa s prehodom za pešce v Vanganelu
 • Ureditev prehoda za pešce na Gregorčičevi ulici v Ilirski Bistrici (2013)
 • Ureditev pločnika v Materiji
 • Krožišče Valeta
 • Park pod bolnico, Sežana
 • Park ob starem gradu v Sežani
 • Globočnikove ulice v Postojni
 • Krožišče K3 v Ilirski Bistrici
 • Kolesarska pot MMP Škofije-odsek skozi spodnje Škofije
 • Ureditev prehoda za pešce Seča
 • Krožišče v Ilirski Bistrici
 • Belokriška cesta proti gostišču Tomi
 • Ureditev dela Levstikove ulice in meteornih vod v Sežani
 • Okolica Zdravstvenega doma Sežana
 • Ureditev državne ceste G1-6-0338 v Petelinjah-Pivka
 • Krožno križišče Sežana-Lipica (Bazoviška cesta)
 • Ureditev ceste skozi Bločice
 • Cankarjeva ulica v Sežani
 • Izvedba pločnika, grbine in prehoda za pešce na Rožni ulici v Postojni
 • Ulica Pod borovci, Sežana
 • Izgradnja dveh krožišč na cesti Obala v Luciji
 • Plato pred Občino Sežana
 • Obvozna cesta Dragonja
 • Parkirišče za avtodome, Sežana (2017)
 • Preplastitev ceste in izvedba novega pločnika v ulici na Pristavi, Občina Šempeter-Vrtojba (2017)
 • Rekonstrukcija LC Podčelo-Podlipa, 3.faza (2017)
 • Ureditev parkirišča v Škocjanskih jamah (2017)
 • Ureditev dela Bazoviške ceste v Sežani, krožišče 1 (2017)
 • Izvedba prehoda za pešce v Matenji vasi (2017)
 • Javna razsvetljava Postojnske ulice v Pivki (2017)
 • Parkirišče pri pokopališču v Sežani (2017)
 • Ureditev štiripasovnice s krožiščem K3 na Ankaranski cesti v Kopru (2017)
 • Javna razsvetljava Ulica Dr. Bogomira Magajne, Divača (2017)
 • Parkirišče Livada Izola (2017)
 • Posodobitev športnega kompleksa Pivka (2017)
 • Ureditev pločnika v naselju Šmarje pri Sežani (2018)
 • Rekonstrukcija križišča v krožno križišče Gregorčičeva in Bazoviška cesta-Vojkov drevored, Ilirska Bistrica (2018)
 • Ureditev ceste Podpeč – Rakitovec (2018)
 • Rekonstrukcija glavne ceste Dolenja Trebuša-Želin (2018)
 • Lehte Sežana komunalno urejanje II, 1. faza, Sežana (2018)
 • Ureditev kolesarske povezave na odseku Idrija – Mokraška vas (2018)
 • Športni park Žaga, Kozina (2018)
 • Komunalno opremljanje poslovne cone Risnik, Divača (2018)
 • Ureditev ceste skozi naselje Selo, Žiri (2018)
 • Rekonstrukcija ceste Šepulje – Dobravlje, odsek 1, naselje Šepulje (2018)
 • Sanacija občinske ceste na območju zaselka Rožnik, Ankaran (2018)
 • Ureditev pločnikov v vasi Lokev in priključek na regionalno cesto (2018-2019)
 • Urejanje komunalne infrastrukture v Hraščah (2018-2020)
 • Obvoznica Žiri (2019)
 • Križišče Križ Cijan Volčja Draga – Gornji Miren (2019)
 • Urejanje priključnih cest na Kraško cesto v Divači (2019)
 • Kolesarska pot v Bazari, Šempeter (2019)
 • Prehod za pešce Bertoki-Gračišče, Gregoriči ter Turki (2019)
 • Hitra cesta Selo-Vogrsko (2020)
 • Zunanja razsvetljava peš pot, makadamsko parkirišče SB Izola (2021)
 • Postajališče za avtodome Divača (2022)
 • Javna razsvetljava medgeneracijskega parka v Komnu (2022)
 • Javna razsvetljava krožno Ajševica (2023)
 • Javna razsvetljava Stara vas v Sežani (2021-2023)

Čistilne naprave in črpališča

 • Čistilna naprava in črpališča Laze – Logatec (2016)
 • Čistilna naprava Lipica (2015)
 • Čistilna naprava Vipavski Križ (2015)
 • Čistilna naprava Pivka – ozemljitve (2014)
 • Vodovod Beka,Hidroforna postaja Ocizla, Občina Hrpelje-Kozina (2013)
 • Čistilna naprava Avče (2013)
 • Preureditev čistilne naprave Hrpelje v črpališče (2012)
 • Čistilna naprava Knežak (2012)
 • Kanalizacija in čistilna naprava Podgrad (2012)
 • Črpališče za odpadne vode Podgrad (2012)
 • Vodovod za Vrhe 1.faza Majcni-Veliko Polje (Črpališče Griže) (2012)
 • Vodohran Veliko Polje (2012)
 • Čistilna naprava Kal nad Kanalom  (2012)
 • Fekalna kanalizacija Hrušica (2017)
 • Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice, SKLOP 1 (RO Zalog) (2017)
 • Izgradnja povezovalnega vodovoda Ilirska Bistrica-Rodik, sklop 2, Dobropolje (2023)
 • Rekonstrukcija in modernizacija vodarne v Ilirski Bistrici (2023)

Bencinski servisi

 • Bencinski servis Petrol, Hrpelje (2013)
 • Samopostrežni bencinski servis LOGO za tovorna vozila Sežana (2012)
 • Bencinski servis OMV Grabonoš

Izobraževalni objekti

 • Energetska prenova fasade OŠ Sežana (2016)
 • Osnovna šola Dutovlje-Prestavitev števčnih mest in ureditev priklopa za prireditveni prostor (2016)
 • Objekt Galeb Kettejeva 1, Koper – Univerza na Primorskem – Koper (2015)
 • Energetska sanacija OŠ Bogomirja Magajne v Divači (2013)
 • Dokončanje prenove Izobraževalnega podcentera v Sežani
 • Izgradnja prizidka k OŠ Podgora Kuteževo (2017)
 • Energetska sanacija OŠ Hrpelje (2017)
 • Rekonstrukcija objekta Izolska vrata 2 v Kopru za umestitev Osnovne šole Pier Paolo Vergerio il Vecchiol in vrtca Delfino blu (2018)
 • Energetska sanacija telovadnice OŠ Vojke Šmuc, Izola (2018)
 • Dozidava vrtca Hrpelje (2018-2019)
 • Izgradnja prizidka OŠ Antona Globočnika Postojna (2019-2020)
 • Kuhinja OŠ Komen (2021)
 • OŠ Koper Bonifika, nadomestni prostori (2022)
 • Večnamenska dvorana Šmihel pri Pivki (2022-2023)
 • Izgradnja prizidka k Osnovni šoli Dragomirja Benčiča-Brkina Hrpelje (2023)

Kulturni in ostali objekti

 • Modernizacija železniške proge Divača-Koper Podhod P3 v Divači (2016)
 • Modernizacija železniške proge Divača-Koper Povoz Prešnica (2016)
 • Zdravstveni dom Postojna (Javljanje požara, Video nadzor) (2016)
 • Lekarna Pivka (2016)
 • Ureditev poti in nove vstopne točke v Lipici (2015)
 • Tribune stadiona Rajko Štolfa, Sežana(2015)
 • Kobilarna Lipica – Novi Hlev (2014)
 • Obnova turističnih poti v Tihi in Šumeči jami ter Veliki dolini v Škocjanskih jamah (2013-2014)
 • Plesna dvorana Kobjeglava (2013)
 • Večnamenska dvorana v Senožečah (2013)
 • Obnova poti v Mohorčičevi jami (Park Škocjanske jame)
 • Modernizacija obstoječe železniške proge Divača-Koper (2016)
 • Revitalizacija dela Botaničnega vrta Sežana (2017)
 • Kobilarna Lipica-celovita prenova hipodroma in ureditev okoliških objektov (2017)
 • Novogradnja poslovilne vežice in razširitev pokopališča Tabor (2017)
 • Sanitarije OMV Fernetiči – SEVER, JUG (2017)
 • Kobilarna Lipica – vzdrževalna dela na objektu Velika jahalnica (2017)
 • Pozidava senika, Kobilarna Lipica (2018)
 • Sanitarije Štanjel (2018)
 • Interpretacijski center Kraške vegetacije-notranjost (I.faza) (2018)
 • Dozidava gasilskega doma v Baču pri Materiji (2018)
 • Ureditev parkirišča v Parku Škocjanske jame (polnilna mesta za el. vozila) (2018)
 • Infrastruktura za izvajanje dejavnosti v Kobilarni Lipica (2018)
 • Ureditev prostorov v Zadružnem domu Štorje (2018)
 • Lekarna Sežana (2018-2019)
 • Pokopališče Nova Vas (2019)
 • Grad Štanjel-dokončanje spodnjega palacija (2019-2020)
 • Poslovilna vežica v Vipavi (2020)
 • Večnamenski objekt v Famljah (2019-2020)
 • Izgradnja novega carinskega rentgena v Luki Koper (2020)
 • Nadstrešnica N-1, Marjetica Koper (2021)
 • Okrajno sodišče Sežana (2021)
 • Grajski vrtovi, Kobilarna Lipica (2022)
 • Ekomuzej Pivških presihajočih jezer (2023)
 • Energetska sanacija programske jahalnice, Kobilarni Lipica (2023)
 • Ureditev Glavnega trga v Vipavi-faza B (2023-2024)

… in številni drugi objekti tudi za manjše zasebne investitorje